Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

Predstavitev


Cilji in dejavnosti

Cilji sekcije so zapisani v 3. členu  Pravil o delu in organizaciji Sekcije uporabnikov stalnih izboljšav.  Glavne dejavnosti sekcije so:

  • večanje zavesti o potrebnosti in pomenu uporabe stalnih izboljšav v slovenskih podjetjih,
  • večanje prepoznavnosti izmenjav dobrih praks, ki potekajo v okviru sekcije, kot instrumenta za večjo uspešnost podjetij,
  • izgradnja baze dobrih praks ,
  • večanje prepoznavnosti sekcije v organizacijski strukturi GZS,  kot stične točke slovenskega gospodarstva.  

Zgodovina in delovanje

Ustanovni zbor 10. maja 2001Sekcija je bila ustanovljena 10. maja 2001 kot Sekcija uporabnikov metode 20 ključev. Sekcija je zelo aktivno delovala do leta 2005, ko je bilo včlanjenih nad 50 podjetij. V letu 2006 so se aktivnosti že znatno zmanjšale, v letu 2007 pa popolnoma zamrle. Člani sekcije so po letu 2006 zaradi sprememb zbornične zakonodaje o obveznem članstvu, prenehanja sofinanciranja projekta 20 ključev s strani države ter zaradi splošne neaktivnosti sekcije začeli množično izstopati.

Pomladi leta 2011 je bila opravljena poizvedba med člani o interesih po ponovni oživitvi delovanja sekcije. Poizvedba je izkazala pozitiven interes dovolj velikega števila podjetij, tako da se je sekcija rekonstituirala z zborom članov 29.9.2011. Na zboru članov je bilo izvoljeno novo vodstvo, sprejeta so bila nova pravila o delovanju sekcije, sprejeta je bila programska usmeritev sekcije in potrjen načrt aktivnosti. Od tedaj dalje sekcija redno izvršuje planirane naloge.

Sekcija je s Slovenskim združenjem za kakovost in poslovno odličnost ter s Strokovnim društvom za operativno odličnost  podpisala pismo o nameri sodelovanja. S tem pismom je izražena namera za medsebojno sodelovanje pri razvijanju kulture stalnih izboljšav v slovenskih organizacijah z namenom povečevanja poslovne uspešnosti, inovativnosti, kakovosti, varstva okolja ter varstva in zdravja pri delu, ugleda in družbene odgovornosti podjetij.